วันที่ 27 มีนาคม 2560                           
                 

       นายวิรัตน์ ศิริอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
ปีการศึกษา  2560  โดยมีนางสาวเทียมใจ  จันทร์เดช  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลทางการศึกษา กล่าวรายงาน ณ CK HALL อ. เมือง จ. พิจิตร..

     

 
 

 
 
 
 รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com