วันที่ 29 มีนาคม 2560                           
                 

       นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบการเตรียมความพร้อมกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชาชีพ ในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา โดยนางธนพร
เอมดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษา ผู้ดำเนินงาน ณ โรงแรม
มีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทลแอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

     

 
 

 
 
 
 รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com