วันที่ 31 มีนาคม 2560                           
                 

      นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำน วยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  ครั้งที่ 2 / 2560   โดยมี  นพ.ธีระเกียรติ   เจริญเศรษฐศิล  ป์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานการประชุม   อีกทั้งนายการุณ  สกุลประดิษฐ์  เลขาธิการ กพฐ. ดร.บุญรักษ์
ยอดเพรช  รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมในการประชุมครั้งนี้  ณ  โรงแรมตรัง  กรุงเทพฯ

     

 
 

 
 
 
 รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com