วันที่ 11 เมษายน 2560                           
                 

      นายสวัสดิ์  ใจหาญ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  เป็นประธาน
ในพิธีสรงน้ำพระพุทธวชิรมงคล  องค์พระยาวชิรปราการ  และรดน้ำดำหัวผู้บริหาร  ผู้อาวุโส 
โดยมี ดร.สุทธิพงษ์  ธรรมสอน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  ให้การต้อน    ณ 
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม   จากนั้น  ในพิธีรดน้ำดำหัว  นายสวัสดิ์   ใจหาร   ได้ให้พร
เนื่องในวันปีใหม่ไทย  และรับการรดน้ำดำหัวจากข้าราชการ  คณะครู  พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ด้วยบรรยากาศอบอุ่น

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com