วันที่ 4 พฤษภาคม 2560                           
                 

      นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณโรงเรียนคุณธรรม ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โดยมีนางสาวเทียมใจ จันทร์เดช ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษา กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีมีผู้บริหารสถานศึกษา รอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้สอน ในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 11 โรงเรียน และจังหวัดพิจิตร
เข้าร่วมจำนวน 10 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 528 คน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากนางสาวเพ็ญรพี กลับกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และคณะ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com