วันที่ 6 พฤษภาคม 2560                           
                 

      นายสงวนศักดิ์   เศรษฐีธัญญาหาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  โดยมีนายวิรัตน์  ศิริอ่อน  ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  เข้าร่วมบรรยายการดำเนินงานของ
กลุ่มงานในสังกัดเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งนี้มีผู้อำนวยการสถานศึกษา  ผู้แทนผู้อำนวยการสถานศึกษา    เข้าร่วมรับฟัง
การบรรยายโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ  โรงแรมมีพรสวรรค์  อ.เมือง  จ.พิจิตร      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com