วันที่ 11 พฤษภาคม 2560                           
                 

      ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
เข้าร่วมต้อนรับคณะประเมินการติดตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE โดยมีนางกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และผู้เกี่ยวข้องร่วม
ให้การต้อนรับและเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับคณะทำงาน โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สำหรับการประเมิน
ครั้งนี้ทางชมรม TO BE NUMBER ONE
  ได้เป็นตัวแทนเพื่อรับรองมาตรฐาน ระดับเงิน ในปี พ.ศ.2560

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com