วันที่ 16 พฤษภาคม 2560                           
                 

    นายสวัสดิ์  ใจหาญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานในการบรรณาธิการกิจและนำเสนอหลักสูตรบูรณาการ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยมีนางไพรินทร์ เหมบุตร นางสาวพิมพ์ทอง มุสิกะปาน 
นางละมุล เหล่าทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ บรรยายและดำเนินงาน ณ ห้องประชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com