วันที่ 18 พฤษภาคม 2560                           
                 

     ดร.ศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 41  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ปีการศึกษา  2560  โดยมี  นายศุภกร  
ศิริวัฒนากุล  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  กล่าวรายงาน  ณ  ห้องเรียน
เครือข่ายไร้พรมแดน   โรงเรียนวัชรวิทยา

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com