วันที่ 18 พฤษภาคม 2560                           
                 

    ดร.ศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 41  เข้าร่วมในการขอรับการประเมินความพร้อมการเปิดสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  ณ  โรงเรียน
คลองลานวิทยา   ซึ่งได้เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาชาวิชาการบัญชี  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2538  โดย
ได้ดำเนินการสอนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  และทุกปีจะต้องมีการประเมินการ
ดำเนินงานจากคณะกรรมการประกอบด้วย  ผู้แทน สพท.  โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สถานศึกษาสังกัด  สอศ.  สถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ประเมินความพร้อมก่อนเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาอนุมัติ  อีกทั้งให้
โรงเรียนมัธยมศึกษา  และสถานศึกษาสังกัด  สอศ.  ที่เป็นพี่เลี้ยง  ทำความตกลง
ร่วมมือกันในการวางแผนและจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com