วันที่ 29 พฤษภาคม 2560                                

   นายสวัสดิ์  ใจหาญ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41
เป็นประธานการทำความตกลงในการร่วมพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก   โดยมี
นายธนกร ฟังทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   ดร.กนกรัตน์  คงไทย  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนขาณุวิทยา  นายหาญ  หงส์ยนต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์    
นายเกรียงศักดิ์  คงไทย   ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไทยวิทยาคม   และคณะกรรมการสถานศึกษา
ตลอดจนคณะครู-อาจารย์   เข้าร่วมในการลงนามครั้งนี้  ณ  โรงเรียนวังไทรวิทยาคม   โดยมี
วัตถุประสงค์คือ  ร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดครูวิชาเอกและความสมัคร
ในของครู  กำหนดภาระงานในการจัดการเรียนการสอน  เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ครูที่มีจิตอาสา
ร่วมพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก    ทั้งนี้เพื่อต้องการให้เยาวชนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างคุณภาพทางการศึกษา 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com