วันที่ 1 มิถุนายน 2560                                

             นายสวัสดิ์  ใจหาญ   นายวิรัตน์   ศิริอ่อน  ดร.ศักดิ์ชัย   เพชรแกมทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  และข้าราชการในสังกัดร่วมใจแสดงความยินดีกับ  นายสงวนศักดิ์ 
เศรษฐีธัญญาหาร  ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร  ณ  โรงเรียนสระหลวงพิทยา   ทั้งนี้นายชาลี   นาคเอี่ยม 
อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41   ประธาน  อคกศ.เขตพื้นที่   ผู้บริหาร
สถานศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร-จังหวัดพิจิตร  เข้าแสดงความยินดีด้วยบรรยากาศอบอุ่น 

     

 
 

 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com