วันที่ 2 มิถุนายน 2560                                        

      นายสวัสดิ์  ใจหาญ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41 
เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้  IS  : เรียนรู้โครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ  โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา  ณ  ห้องประชุม  99 ปี
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com