วันที่ 12 มิถุนายน 2560                                        

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  จัดประชุมข้าราชการในสังกัด 
โดยนายสวัสดิ์  ใจหาญ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  41  เป็นประธานการประชุม  ซึ่งนายวิรัตน์   ศิริอ่อน  รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมรับฟัง
วาระการประชุม    ทั้งนี้ได้มอบหมายเกี่ยวกับภารกิจที่  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้มอบนโยบายลงสู่สำนักงานเขตพื้นที่  อีกทั้งแจ้งแนวการดำเนินงานของ
สำนักงานเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดรับกับนโยบายที่ได้รับมา  ณ  สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com