วันที่ 15 มิถุนายน 2560                                        

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 โดยนายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาประจำปี 2560 ณ โรงแรมเพชร (ห้องลิไท) อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  ระหว่างวันที่
15 - 17 มิถุนายน 2560
        ซึ่งแนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนประจำปี 2560
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เน้นภารกิจ 4 หัวข้อด้วยกัน คือ 1. การพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 3. การพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
4. การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ. ศ. 2546   คณะคุ้มครองเด็กมาตรา 7
ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติและเป็นนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คือ ให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเข้มแข็งทุกคนในทุกมิติด้วยกระบวนการ
ที่เหมาะสมกับสภาพของแต่ละปัญหาอย่างถูกต้องทั่วถึงและทันกาล พร้อมที่จะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
และได้รับการพัฒนารอบด้านให้เป็นคนดีมีความสุขปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบันภายใต้นิเทศ กำกับติดตาม
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการดำเนินงานตามโครงการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนจำนวน
โรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู เจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 130 คนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
อีกจำนวน 10 คนทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายทองพูล จันทบูรณ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายไพศักดิ์ ประชายูร เจ้าหน้าที่ระบบฐานข้อมูล. เป็นวิทยากร
ในการอบรมครั้งนี้

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com