วันที่ 15 มิถุนายน 2560                                        

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41 จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ มีนายสวัสดิ์
ใจหาญ เป็นประธานในพิธี ณ ห้อง 99 ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ดำเนินงาน
โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล มีนายธนากร ฟักทอง ผู้อำนวยการกลุ่ม กำกับ ดูแล การ
ดำเนินงาน ซึ่งการมอบเครื่องราชครั้งนี้มีผู้ได้รับจำนวนทั้งสิ้น  78 ราย ตามลำดับชั้น
ของเครื่องราชต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็ นสิริมงคล แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์นับได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ผู้ได้รับครั้งนี้

 

    

   
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com