วันที่ 6 กรกฎาคม 2560                                              

        นายสวัสดิ์. ใจหาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 เข้าร่วมกิจกรรม..จิบกาแฟแชร์ความคิด...ณ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร  โดยมี นายธานี ธัญญาโภชน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธาน ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด
กำแพงเพชรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ได้แก่  นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการ
ศูนยการศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัด
นายประทีป ตระกูลสา สำนักงานจังหวัดฯ พร้อมด้วยผอ.สถานศึกษา หัวหน้าส่วน
สื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ข้อราชการสำคัญ
และติดตามงาน ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านนโยบาย
ของจังหวัด  และสอดรับกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

 

    
 

 
 
 
 
 
   
   
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com