วันที่ 13 กรกฎาคม 2560                                              

        นายศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41
เป็นประธานการเปิดกิจกรรม  “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”   มีนายสมชาย  สุขดิษฐ์   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา  กำกับ  ดูแลโครงการ    ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41  
(อาคารใหม่)   ซึ่งโครงการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  จัดกิจกรรมขึ้น  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีทักษะในการ
ช่วยเหลือตนเองได้หากเกิดความจำเป็น   อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดทักษะ
ชีวิตต่อไป

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com