วันที่ 31 กรกฎาคม 2560                                              

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โดยนายสวัสดิ์  ใจหาญ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 41  เป็นประธานการประชุม  มีนายศักดิ์ชัย   เพชรแกมทอง  นายวิรัตน์ 
ศิริอ่อน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  พร้อมด้วย
ผู้อำนวยการกลุ่มต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมแจกแจงการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม  เพื่อให้
ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบความเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่าง ๆ  ณ  โรงเรียนลานกระบือ
วิทยา   และในโอกาสนี้  คุณณรงค์ศักดิ์  ปรีชาเดช  หัวหน้าฝ่ายบริหาร   โรงภาพยนตร์
กันตนา KANTANA  Movie  Mall  ได้เข้าพบปะและบรรยายการดำเนินงานของโรงภาพยนตร์
กันตนา  ซึ่งเน้นการให้บริการด้านการศึกษา  อาทิเช่น   การติว  O-Net   และให้ความรู้
เกี่ยวกับด้านการศึกษาทั้ง  8  กลุ่มสาระ  และในด้านความบันเทิงอีกด้วย  ทั้งนี้หากมีผู้บริหาร
สถานศึกษาสนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงที่  คุณณรงค์ศักดิ์  ปรีชาเดช  โทร  0871234594  

    
 

ประธานกรรมการสถานศึกษา
กล่าวต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com