วันที่ 8 สิงหาคม 2560       

       นายสวัสดิ์  ใจหาญ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41
และนายอำนวย   อภิชาติตรากูล  ผู้อำนวยการการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  และคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ตลอดจนคณะครู นักเรียน  ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาบริดจ์  รายการ  5 World  Youth 
Championsthips  2017  ในการเข้าร่วมการแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์โลก  ระหว่างวันที่  10-26 สิงหาคม
2560   ณ  ประเทศฝรั่งเศล    
         เวลา  9.30 น.  นายสวัสดิ์  ใจหาญ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมมอบทุนนักเรียนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 
ปีที่  106   และเข้าให้กำลังใจนักกีฬาบริดจ์ รายการ  5 World  Youth  Championsthips  2017
ในการเข้าร่วมการแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์โลกที่จะไปแข่งขัน    ณ  ประเทศฝรั่งเศล     โดยสมาคม
กีฬาแห่งประเทศไทย  ซึ่งนักกีฬาทั้งหมดนี้เป็นนักเรียน  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  กำลังศึกษาอยู่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน  6 คน  ได้แก่  นายกิตตินันท์  โกธา,  นายกฤษกร เชี่ยงหลิว, นายพริษฐ์ 
พรหมจันทร์, นายอัสวณี  จุฬาธรรกุล, นายพิชญ์พฤกษ์  กุยสุวรรณ, นายธีรภัทร โสภาค มีนายภาณุวิทย์    
ต.เจริญ   เป็นผู้ฝึกสอน  กำกับ  ดูแล   โดยมีนายอำนวย  อภิชาติตรากูล   ผู้อำนวยการโรงเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม  คณะครู  นักเรียน  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ให้การสนับสนุนนักกีฬาบริดจ์ในครั้งนี้มาโดยตลอด   อีกทั้งร่วมให้กำลังใจกันอย่างอบอุ่น ..........  

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com