วันที่ 24 สิงหาคม 2560       

        นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41เข้าร่วมพิธีแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สถานีบริการรถไฟฟ้า
ส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร   โดยมีนายธานี   ธัญญาโภชน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ เปิดโลกทัศน์
สร้างเจตคติให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาการศึกษา กระตุ้นและพัฒนาศักยภาพ
ของครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.ให้มีความรู้ ความสามารถ และนำไปใช้ในการพัฒนา
ตรเองตลอดจนนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศต่อไป

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com