วันที่ 1 กันยายน 2560       

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ทางการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทักษาการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Active Learning
ณ ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเนื้อหาสาระการประชุม
ครั้งนี้ได้บรรยายถึงการสอนประวัติศาสตร์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสาธิตการสอนด้วย
กระบวนการเรียนรู้ Active Learning และฝึกปฏิบัติกิจกรรมผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
รุ่นใหม่ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศน.หัทยา เข็มเพชร และคณะ เป็นวิทยากร

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com