วันที่ 17 ตุลาคม 2560       

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จัดประชุมเพื่อพิจารณาคำขอ
ตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีนายศักดิชัย
เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็น
ประธาน มีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


        

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com