วันที่ 21 ตุลาคม 2560       

         ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการแถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับภาคเหนือ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมวัชรนารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 
         ซึ่งในงานการแถลงข่าวนี้มีผู้เข้าร่วมในการแถลงข่าว คือ นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นายวันชัย เกิดมีโภชน์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 นายสมจิต ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ผู้มีเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากทุกจังหวัดภาคเหนือรวมทั้งสิ้น 17 จังหวัด ได้เข้าร่วมในงาน
แถลงข่าวนี้ด้วย จากนั้นได้มีการคัดเลือกเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในปีต่อไป ซึ่งได้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพะเยา
         
หลังจากงานแถลงข่าวเสร็จสิ้น ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ได้บรรยายพิเศษและมอบแนวทาง
การพัฒนาและบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน อีกทั้งมอบนโยบายในการส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาของนักเรียน สำหรับเขตพื้นที่ เพื่อให้สอดรับการนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการอีกด้วย

     

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com