วันที่ 22 ตุลาคม 2560       

         ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี  โดยมี
นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ.  นายสนิท แย้มเกษร  ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.
นายสวัสดิ์  ใจหาญ นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต  41 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 เข้าร่วมในพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณะ
ปฏิสังขรณ์มณฑป อีกทั้งผู้อำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัด สพฐ.
นายสมจิตร ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกำแพงเพชร  ดร.รมย์ 
พะโยม  ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร  นายสงวนศักดิ์  เศรษฐีธัญญาหาร ศึกษาธิการ
จังหวัดพิจิตร นายสมพล ตันติสันติสม อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  นายชาลี นาคเอี่ยม   อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และข้าราชการในสังกัด   สำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เข้าร่วมในพิธี  ณ วัดเสด็จ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร

 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com