วันที่ 23 ตุลาคม 2560       

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ซึ่งมีนางอุไรวรรณ โพธิวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และข้าราชการในสังกัด
เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560  เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 วันที่
23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันปิยมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ณ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

      

 

    
 

 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com