วันที่ 30 ตุลาคม 2560       

         นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
เป็นประธานการประชุมมอบหมายแนวนโยบายการดำเนินงานด้านการศึกษา ให้สอดรับกับ
โรงเรียนในสังกัด โดยม นายสวัสดิ์ ใจหาญ นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง และนายวิรัตน์ ศิริอ่อน
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พร้อมด้วย ีผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41

      

 

    
 

 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com