วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560       

         นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  เข้าร่วมงาน
แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  30  “กำแพงเพชรเกมส์” ในระหว่าง
วันที่  1-5  ธันวาคม  2560   ณ  สนามกีฬาชากังราว  (ริมปิง)   โดยมีนายปัญญา  หาญลำยวง  อธิบดี
กรมพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยว   พร้อมด้วย  นายธัชชัย  สีสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
นายปรีชา  ฤกษ์หร่าย  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  รักษาราชการแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  นางปริษา  ปานพรหม  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร  ร่วม
แถลงข่าวในครั้งนี้
         ทั้งนี้กรมพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  มอบให้จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเจ้าภาพในการ
จัดงานครั้งนี้  โดยมีผู้เข้าแข่งขัน  จำนวน  20  จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่  ลำพูน  ลำปาง 
แม่ฮ่องสอน  พะเยา  เชียงราย  แพร่  น่าน  ตาก  สุโขทัย  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  อุทัยธานี  เลย  สุพรรณบุรี 
กาญจนบุรี    ราชบุรี  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  และจังหวัดกำแพงเพชร  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการแข่งขันกีฬา
ที่แสดงออกถึงมิตรภาพ  ความกล้าหาญ  ความยุติธรรม  และความสามัคคี

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com