วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560       

        นายสวัสดิ์ ใจหาญ นายศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นายธนกร ฟักทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายด้านการศึกษาของจังหวัด
กำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด
กำแพงเพชร ณ หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 
        ทั้งนี้นโยบายด้านการศึกษาเน้นย้ำการใช้หลักธรรมเข้ามาผนวกกับหลักการ เพื่อให้
การศึกษาเดินหน้าอย่างมีคุณภาพสอดรับกับความมีคุณธรรมไปพร้อมกัน อีกทั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีศูนย์กลาง อาทิเช่น เขตพื้นที่ต้องปฏิบัติงานให้สอดรับกับโรงเรียนในสังกัด
และส่งผลไปยังนักเรียน เหตุนี้สถานศึกษาจะมีนักเรียนเป็น ศูนย์กลาง 
        จากนั้นยังได้กล่าวถึงหลักธรรมประกอบกับการดำเนินงานที่ยึดหลักธรรมเข้ามาใช้
โดยการหลอมรวมจิตใจให้เกิดการปลุกจิตสำนึกให้คณะผู้บริหาร นักเรียน คณะครู และ
เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักธรรมอีกด้วย

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com