วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560       

       นายสวัสดิ์ ใจหาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
เป็นประธานการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา โดย
จัดอบรมตั้งแต่วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนวัชรวิทยา ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐที่มีผลบังคับใช้และพัฒนาศักยภาพเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติด้านการพัสดุของสถานศึกษาและการปฏิบัติงานพัสดุของ
สถานศึกษาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและพรบ. เพิ่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทางราชการโปร่งใส และตรวจสอบได้ การอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงาน
พัสดุของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 62 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น
124 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร
มาให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้เข้าอบรม

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com