วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560              

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  โดยกลุ่มนโยบายและแผน  ประชุมจัดตั้ง
งบประมาณประจำปี  พ.ศ.2562  งบลงทุน  รายการค่าครุภัณฑ์  และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพื่อ
ให้เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ  ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นขาดแคลน
ในด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง   มี  นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41  เป็นประธาน  นายสวัสดิ์  ใจหาญ  นายศักดิชัย  เพชรแกมทอง  รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  และผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นคณะกรรมการร่วม
พิจารณาการจัดตั้งงบประมาณในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 


 

    
 

 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com