วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560              

       นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
การประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity  and  Transparency  Assessment  :  ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยมีนายสวัสดิ์ ใจหาญ นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และข้าราชการในสังกัดนำเสนอรายงานในการจัดเตรียม
การดำเนินงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งได้รับการสนับสนุนและชี้แนะเพิ่มเติมในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com