วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560              

       นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าตรวจเยี่ยม
โรงเรียนในสังกัด ซึ่งได้แก่โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
กำแพงเพชร   เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค เนื่องจากโรงเรียนว่างเว้นผู้อำนวยการโรงเรียน เพราะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เกษียณอายุราชการ ประกอบกับอยู่ในระหว่างชลอการโอนย้ายของตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา


 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com