วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560              

      นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
นายสวัสดิ์ ใจหาญ นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  และข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับคณะประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี
นายวิโรจน์ ฉายชูวงค์ ประธาน และคณะกรรมการการประเมิน   ทั้งนี้การประเมิน
คุณธรรม   และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดำเนินงานการประเมินทุกปี ซึ่งในปี 2560 นี้ เป็นการประเมินออน์ไลน์ โดยให้
ข้าราชการในสังกัดทำการประเมินในระบบผ่านอินเตอร์เน็ต ต่างจากการประเมิน
ปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41


 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com