วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560              

    นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจิตร ทั้งนี้นายสวัสดิ์ ใจหาร นายวิรัตน์ ศิริอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 อีกทั้งผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดจำนวน 62 โรงเรียนเข้ารับฟังนโยบาย
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ทั้งนี้ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษา โดยมีการแจกเกียรติบัตรในโครงการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมี
โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก เข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษานี้ซึ่งได้แก่โรงเรียนวัชรวิทยา โรงเรียนโกสัมพีวิทยา โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม โรงเรียน
ปางศิลาทองศึกษา โรงเรียนระหานวิทยา โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์     จากนั้นเข้าให้กำลังใจนักเรียนที่เล่นดนตรีของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมที่ให้ความบันเทิงกับ
ผู้บริหารสถานศึกษาในช่วงเวลาพักเที่ยง อีกทั้งได้ให้โอวาทในการดำรงตนรู้จักคำว่าประมาณตน และ
ภาคภูมิใจในผลงานของตน เพื่อให้มีความเชื่อมั่นในตนเองและสร้างผลงาน ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป

 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com