วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560              

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 
นายประเสริฐ ทิพย์พิมพ์วงค์  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม โดยมี
นายสวัสดิ์ ใจหาญ นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมในพิธีนี้ 

 
 

 

    
 

 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com