วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560              

         นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  เข้าร่วม
เป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสี  ประจำปี  2560  โดยมีนายธวัชชัย  เกตุพันธ์ 
ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธาน  ซึ่งในพิธีมีคณะกรรมการสถานศึกษา  นายคำพอง  สมศรีสุข 
อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  นายธนกร ฟักทอง ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด  เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสี 
ประจำปี  2560  ทั้งนี้โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมมีการจัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสี  เป็นประจำ
ทุกปี  ซึ่งมีการแบ่งคณะศีต่าง ๆ ออกเป็น 6  คณะ  ได้แก่  คณะไตรตรึงษ์  คณะโกสัมพี คณะชากังราว
คณะทุ่งเศรษฐี  คณะนครชุม  และคณะคณฑี   บรรยากาศการแข่งขันเด็กนักเรียนสนุกสนาน  ทำให้
เห็นความรัก  ความสามัคคีในการดำเนินงานของนักเรียน  คณะครู  อาจารย์  ที่ร่วมลงแรง  ทุ่มเทใจ
อย่างมีความสุขกันทั่วหน้า

 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com