วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560              

        นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าร่วมการประชุม
ติดตามสถานการณ์สถานศึกษาประสบอุทุกภัย โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน
ในการประชุมติดตามสถานการณ์สถานศึกษาประสบอุทุกภัย พร้อมด้วย  นายสนิท แย้มเกษร  ผช.เลขาธิการ
กพฐ. นายโรจนะ กฤษเจริญ ที่ปรึกษางานด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายสันติสุข ภูมิสุทธินันท์ ที่ปรึกษา
งานด้านประสานงานโครงการพระราชดำริของ สพฐ. นางญาณกร จันทหาร ผอ.สอ. ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา
ผอ.สนผ. นายธีร์ ภวังคนันท์ ผอ.ฉก.ชน.สพฐ. น.ส.สุชาดา สภาพงศ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุน
การศึกษา สอ.  ณ  ห้องประชุม สพป.พิษณุโลก เขต 1 โดยมีผู้แทนจาก สำนักงานเขตพื้นที่(ภาคเหนือ)

 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com