วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560              

        นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41  เป็นประธาน
การประชุมหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม  การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่  67 
จังหวัดกำแพงเพชร  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน  11  โรงเรียน (ที่เป็นศูนย์
การแข่งขัน)  และเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการทุกศูนย์  โดยร่วมประชุมหารือในส่วนของการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดประกวดแข่งขัน ทังนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมดังนี้ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
โรงเรียนวัชรวิทยา โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์  โรงเรียนคลองลานวิทยา  โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์  โรงเรียน
สักงามวิทยา  โรงเรียนขาณุวิทยา  โรงเรียนวังแขมวิทยา

 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com