วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560              

        นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41
  นายสวัสดิ์  ใจหาญ  นายศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  นายธนกร  ฟักทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด  เข้าร่วมประชุมแจกแจงการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย
ทุกฝ่ายของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาคเหนือ  ครั้งที่ 67  ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 
13-15  ธันวาคม  2560  ซึ่งมีนายวันชัย  เกิดมีโภชน์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1  เป็นผู้ควบคุมการแจกแจง
ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com