วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560              

         นายสวัสดิ์  ใจหาญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  เป็นประธาน
จัดการประชุมคัดเลือกและรับรองคัดเลือกบุคคล  หน่วยงาน  สถานศึกษา  ผลงานระดับดีเด่น  รางวัล 
MOE AWARDS  กระทรวงศึกษาธิการ  ปีการศึกษา  2559  ณ  ห้องประชุม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41  ทั้งนี้  มีนายวิรัตน์  ศิริอ่อน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41  และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมคัดเลือกฯ  เพื่อรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ  จำนวน  5 
ประเภท  ทั้งนี้แบ่งเป็น  5  สาขา  ได้แก่  สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์   สาขา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  สาขาส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม  สาขาอนุรักษ์มรดกไทย  สาขาละ 3 ประเภท ๆ ละ 2  ผลงาน   เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ระดับกระทรวงศึกษาธิการ  ต่อไป

 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com