วันที่ 13 ธันวาคม 2560              

       ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน
เปิดงานมหกรรมการศึกษา “เปิดโลกกว้าง สู่เส้นทางอนาคต” โดยได้รับเกียรติจาก นายพิจิตร
วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ นายสมวุฒิ ศรีอำไพผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 กล่าวรายงาน ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
สิริจิตอุทยาน ริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ ในงานมหกรรมการศึกษา “เปิดโลกกว้าง
สู่เส้นทางอนาคต” นี้ มีผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกียรติเข้าร่วม
ในพิธีเปิด คือ นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการกพฐ นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการ กพฐ.
อีกทั้งผู้บริหารระดับสูง ใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเข้าร่วมในงาน
ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 17 จังหวัด ภาคเหนือรวมจำนวน ทั้งสิ้น 53 เขตพื้นที่
และผู้บริหารระดับเขตพื้นที่เข้าร่วมในงาน

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวทางให้กับนักเรียนในการตัดสินใจเพื่อศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพเพิ่มทัศนคติต่ออาชีพให้ตรงตามความสามารถและความต้องการของตนเอง ให้ผู้ปกครอง
มีทัศนคติต่ออาชีพที่ตรงตามความสามารถของบุตรหลานอีกครั้งช่วยแก้ปัญหาการบริหารจัดการศึกษา
สู่ตลาดแรงงานของประเทศ และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านปริมาณและคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา งานมหกรรมการศึกษานี้ได้รับเกียรติจากสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัทห้างร้าน
หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมในงานจัดนิทรรศการแนะแนวทางอาชีพและการศึกษาต่อ เพื่อ
สานฝันให้กับนักเรียนนักศึกษา ให้...ก้าวไกลสู่อนาคต...อย่างที่ตนต้องการ

 

 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com