วันที่ 13 ธันวาคม 2560              

     ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน
เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 โดยได้รับเกียรติจาก นายธัชชัย สีสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 กล่าวรายงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อ. เมือง
จ. กำแพงเพชร
การจัดงานครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แสดงออกถึง
ความสามารถของตนเองอย่างอิสระ มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้ง
การใช้กิจกรรมเป็นสื่อ เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร การสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด จัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะในด้าน
วิชาการ ความสามารถด้านทักษะที่เป็นเลิศ เช่น กีฬา ศิลปะ การแสดง ดนตรี สิ่งประดิษฐ์ ทั้งใน
ระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นำเสนอผลงานของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ยังกล่าวย้ำถึงความปลอดภัยในการเดินทางของคณะอาจารย์
นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน ตลอดจนผู้ที่เข้ามาร่วมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67
ด้วยความห่วงใยอีกด้วย

 

 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com