วันที่ 28 ธันวาคม 2560              

     นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มอบหมายให้
นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็น
ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
(การประเมินจากเอกสารและสภาพจริง) ณ โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
จังหวัดพิจิตร

 

 

 
    
 
 

 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com