วันที่ 28 ธันวาคม 2560                 

       นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ร่วมในพิธี
บวงสรวงดวงพระวิญญาณ พระยาวชิรปราการ (พระเจ้าตากสินมหาราช) โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ดร.สุทธิพงษ์ ธรรมสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
วชิรปราการวิทยาคม อ่านประราชประวัติพระยาวชิรปราการ ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์พระยาวชิรปราการ
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร   จากนั้นในพิธีมีการแสดงรำบวงสวง
พระราวชืรปราการ และการแสดงฟันดาบ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด กพ. ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู
นักเรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนใกล้เคียงเข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี
ความเคารพบูชาในพระคุณูปการ อีกทั้งพระบารมีในพระองค์ท่านอีกด้วย

 

 

                    

 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com