วันที่ 9 มกราคม 2561                 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  โดยนายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41  จัดพิธีทำบุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41 
ซึ่งได้รับเกียรติจาก  พระราชวชิรเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   นายธัชชัย 
สีสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานฝ่ายฆารวาสและเปิดป้ายอาคารสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41  ทั้งนี้มีนายสวัสดิ์  ใจหาญ  นายวิรัตน์  ศิริอ่อน  นายศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  อีกทั้งนายชาลี  นาคเอี่ยม  อดีต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  นายคำพอง  สมศรีสุข  อดีตรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41  นายเสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน์  เจ้าของโรงงานเฉาก๊วย
ชากังราว  นายธำรง  อัศวสุธีรกุล  อดีต สปช.กำแพงเพชร  นายสมจิต  ประดิษฐ  ผู้อำนวยการสำนักงาน
การศึกษาพิเศษ นายมานพ  อ่วมสถิตย์  ผู้อำนวยการ สกสค. ดร.รมย์  พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
นายตลับ  เพชรรัตน์   ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร  ผู้บริหารสถามศึกษาในสังกัด   สรรพากร
จังหวัดกำแพงเพชร  ธนาคารออมสิน  ธนาคารกรุงไทย  ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยบรรยากาศอบอุ่น

 

 

 

 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com