วันที่ 10 มกราคม 2561                 

        นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน
การประชุม สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 โดยมี นายสวัสดิ์ ใจหาญ นายศักดิ์ชัย
เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้. ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรมืออาชีพ ดร. ประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงาน
จังหวัดกำแพงเพชร ให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์. อีกทั้งบรรยายสรุปถึงวาระจังหวัด ให้ผู้เข้าประชุม
ได้รับทราบและนำไปบูรณาการใช้กับงานด้านการศึกษาที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

 

 

 

 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com