วันที่ 12 มกราคม 2561                 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยนายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จัดการประชุมสรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560
โดยมี นายสวัสดิ์ ใจหาญ นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง นายวิรัตน์ ศิริอ่อน รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และข้าราชการ เจ้าหน้าที่. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้. ณ
เขาค้อระเบียงภู รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์. ซึ่งเป็นการสรุปการดำเนินที่ผ่านไปแล้วและนำเสนองานที่จะต้อง
มีการดำเนินงานในปี 2561. ซึ่งต้องให้ตรงกับยุทธศาสตร์ต่างๆ ในการดำเนินงานที่สอดรับกับโรงเรียน
ในสังกัด ณ เขาค้อระเบียงภู รีสอร์ท

 

 

 

 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com