วันที่ 16 มกราคม 2561                 

     คุรุสภาจังหวัดกำแพงเพชร จัดงาน "วันครู" โดยช่วงเช้าดร.รมย์ พะโยม เป็นประธานในพิธีสงฆ์
มีการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 19 รูป โดยผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 41 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และ 2
สถานศึกษาเอกชน ภายในจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมในพิธีสงฆ์ และข้าราชการครูตลอดจนเจ้าหน้าที่
ร่วมทำบุญตักบาตร จากนั้นนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด
กรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ และถวายความเคารพพระบรมฉายา ลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เริ่มพิธีบูชาบูรพาจารย์ โดยนายเกชา เดชา ครูอาวุโส
ในประจำการ นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นำ
ถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้ าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้น นายสมวุฒิศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี และนายสุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกร ะทรวง
ศึกษาธิการ โดยมี ดร.รมย์ พะโยมศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน ณ หอประชุมวัชรนารี
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

 

 

 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com