วันที่ 23 มกราคม 2561                 

    นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
และข้าราชการในสังกัด ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน และ
ผู้รับผิดชอบโครงการนโยบายตัวชี้วัด สพฐ. ปีงบประมาณ 2561 เข้าร่วมประชุม ทางไกล
(Conference) แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41

 

 

 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com